FAQ

Otázky, ktoré sa pýtate najčastejšie

…a naše odpovede na ne

Bezpečnosť

 • Za akých podmienok môže byť v bytovom dome umiestnený kamerový systém? Čo hovorí zákon o ochrane osobných údajov?

  Kamery v bytových domoch sú v dnešnej dobe bežnou súčasťou spoločných priestorov. Kamery sú inštalované v snahe ochrániť majetok, predchádzať potenciálnej trestnej činnosti a taktiež k zisteniu a usvedčeniu neštandardného chovania  osôb. Treba pamätať na to, že vstupujúca verejnosť musí byť oboznámená s umiestnením kamery tabuľkou s nápisom? Priestor je monitorovaný kamerovým systémom.

  Osobné údaje získané kamerovým systémom sa nezverejňujú. Za osobný údaj sa v tomto prípade považuje záznam o fyzickej prítomnosti osoby v monitorovanom priestore. Vo veciach konania o priestupkoch a trestných činoch sa osobné údaje poskytujú Policajnému zboru, ktorý vykonáva objasňovanie, vyšetrovanie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný osobný údaj týka. Záznam nesmie byť použitý na iný účel.

  O inštalácii kamerového systému rozhodujú vlastníci na schôdzi vlastníkov hlasovaním v zmysle §14 zákona 182/1993 Z.z.. Kamerový systéme by sa mal v domoch používať v súlade s platnou legislatívou. V zmysle zákona č. 122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov je taktiež nevyhnutné spracovať bezpečnostnú smernicu k prevádzke informačného systému. Obsluhu kamerového systému v dome zabezečuje určená zodpovedná osoba.

Rekonštrukcie

 • Prečo možno na zateplenom dome pozorovať kotviaci systém?

  K tomuto javz, tzv. “Lienkovému efektu”  dochádza pri zmene teplotných a vlhkostných pomerov, predovšetkým v prechodných obdobiach na jar a jeseň. Spôsobuje to bodový tepelný most, ktorý vytvára kotva prechodom cez tepelnú izoláciu. Tento jav možno eliminovať použitím uzatváracích diskov na báze polystyrénu, resp. Minerálnej  vlny pri kotvách, ktoré umožňujú zapustenú montáž.

Vlastníctvo bytov

 • Ako sa hlasuje pri podielovom spoluvlastníctve?

  Ak je vlastníkom bytu napr. otec spolu s dvoma dospelými dcérami, potrebuje otec od dcér overené splnomocnenie, alebo sa považuje jeho názor za zhodný s názorom dcér, tak ako je to v prípade manželov?

  Zhodný prejav vôle sa môže použiť iba pri manželoch, ak majú bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) na byte. V liste vlastníctva je BSM vyjadrený zlomkom 1/1. V spomínanom prípade sú otec a dcéry podielovými spoluvlastníkmi bytu a v LV zlomky, napr. Otec ½ a dcéry ¼, z čoho vyplýva, že ich hlas je platný len ako celok v súlade s §14 ods. 2, Zákona 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov. To znamená, že ak je na schôdzi vlastníkov prítomný len otec a chce, aby bol hlas za tento byt platný, potrebuje overené splnomcnenie od svojich dcér. Inak je hlas za tento byt neplatný.

 • Ako zrušiť spoločenstvo vlastníkov bytov a NP a prejsť pod správcovskú spoločnosť, ako na to?

  Likvidácia spoločenstva vlastníkov bytov (ďalej SVB) nie je jednoduchá záležitosť. S dôverou sa obráťte na našu spoločnosť, radi Vám podrobne objasníme a vysvetlíme všetky potrebné kroky, budeme maximálne nápomocní pri likvidácii tak, aby nikto nemohol spochybniť priebeh likvidácie a následný výmaz SVB.

   

  1. Rada zvolá zhromaždenie vlastníkov za účelom riešenia zmeny fomry správ bytového domu. Prítomní  musí byť minimálne  ⅔ vlastníkov. Hlasovať o zrušení SVB musí aspoň ⅔ vlastníkov bytov a NP v dome. Vlastníci sa uznesú na konkrétnom dátume zrušenia SVB a zároveň nadpolovičnou väčšinou rozhodnú, kto bude likvidátorom a aká odmena mu prináleží za likvidáciu SVB. Ďalej si vlastníci zvolia správcovskú spoločnosť ½ väčšinou hlasov všetkých vlastníkov.
  2. Po zdromaždení likvidátor doručí príslušnému okresnému úradu všetky potrebné dokumenty: Návrh na zrušenie SVB, originál zápisnice a prezenčnej listiny, LV domu, potvrdenie o uhradení správneho poplatku.
  3. Likvidátor v tomto kroku robí v mene SVB úkony smerujúce k samotnej likvidácii SVB. Fond prevádzky, údržby a opráv, úhrady vlastníkov za plnenia spojené s užívaním bytov môže použiť len na účely v zmysle zákona. Zostatky FPÚaO na základe rozhodnutia zhromaždenia  prevedie do 30 dní od zápisu zrušenia SVB v registri na okresnom úrade na schválenú správcovskú spoločnosť. Likvidátor zabezpečí výmaz spoločenstva z registra spoločenstiev. Taktiež oznámi všetkým veriteľom a iným orgánom, že je SVB v likvidácii, aby mohli prihlásiť voči spoločenstvu svoje pohľadávky a iné práva. Ku dňu vstupu SVB do likvidácie zostaví likvidátor Likvidačnú súvahu, ktorú je povinný zaslať každému vlastníkovi bytu a NP v dome, ktorý o to požiada.
  4. Po ukončení likvidácie je likvidátor povinný zabezpečiť účtovnú závierku, zvolať zhromaždenie vlastníkov za účelom predloženia účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie. O predložených návrhoch likvidátora sa rozhoduje na zhromaždení ⅔ väčšinou hlasov všetkých vlastníkov.
  5. Po zhromaždení likvidátor doručí príslušnému okresnému úradu: Návrh na výmaz SVB z registra spoločenstiev, zápisnicu s prezenčnou listinou so zhromaždenia, na ktorom likvidátor informoval vlastníkov o likvidácii, konečnú správu o likvidácii s účtovnou uzávierkou a potvrdenie o uhradení správneho poplatku.
  6. Následne okresný úrad vykonaná výmaz SVB a likvidátorovi písomne oznámi k akému dňu bol výmaz SVB vykonaný.

   

Nenašli ste, čo ste hľadali?