Legislatíva

Legislatíva

Oblasť prevádzky a správy nehnuteľností

Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o  vlastníctve bytov a nebytových priestorov – aktuálne znenie:

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-182

Zákon č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z – aktuálne znenie:

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-246

Vyhláška ÚRSO č. 240/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla – aktuálne znenie:

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-240/suvislosti

Zákon NR SR č. 656/2004 Z.z. zákon o tepelnej energetike – aktuálne znenie:

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-657

Zákon č. 150/2013 Z.z. Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania – altuálne znenie:

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-150

Vyhláška č. 121/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii – aktuálne znenie:

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-121

Zákon č. 314/2001 Z. z.Zákon o ochrane pred požiarmi – aktuálne znenie:

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-314

Zákon č. 321/2014 Z. z.Zákon o energetickej efektívnosti – aktuálne znenie:

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-321

Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník – aktuálne znenie:

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-40

Zákon č, 142/2000 Z.z. o metrológii – aktuálne znenie:

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-142