Cenník Kombyt-Izolácie

Cenník služieb

Administratívne služby

Administratívne práce spojené so zmenou vlastníka15,00 €
Vystavenie potvrdenia o nedoplatku pre kataster z dôvodu zmeny vlastníka 10,20 €
Vystavenie potvrdenia o veku domu10,20 €
Vystavenie potvrdenia o stave konta (evidované úhrady) vlastníka bytu/NP, vrátane
analýzy platieb
15,00 €
Dohľadanie platby na žiadosť vlastníka a úkony s tým spojené10,20 €
Poplatok za oneskorené nahlásenie zmien vlastníckych práv na inú osobu a úkony s tým spojené - za každý mesiac v kalendárnom roku15,00 €
Príprava podkladov pre písomné hlasovanie v dome
a) spracovanie max. troch otázok
b) každá ďalšia otázka
240,00 €
48,00 €
Iné potvrdenie, prehlásenie, vydanie stanoviska k stavebným úpravám v byte / NP10,20 €
Poplatok nájomcu za vypracovanie Zmluvy o nájme spoločných alebo nebytových
priestor
60,00 €
Spracovávanie mzdy a administrácia Dohôd o pracovnej činnosti pre zamestnanca
pre bytové domy
60,00 €
Vypracovanie opravného vyúčtovania pre dom z dôvodu chyby na strane
vlastníka bytu / NP (cena za 1 byt / NP
12,00 €
Vybavenie klienta a spracovanie dokladov mimo stránkových hodín18,00 €
Spracovanie podkladov pre poisťovňu v prípade poistnej udalosti30,00 €
Spracovanie vyúčtovania pri zmene správy (cena za 1 byt, resp. NP)30,00 €
Spracovanie rozúčtovania ÚK podľa určených meradiel tepla za byt/NP3,00 €
Vystavenie duplikátu dokladov (zálohový predpis, vyúčtovanie za služby spojené s užívaním bytu a 12,00 €

Vymáhanie pohľadávok

Vystavenie prvej upomienky + poštovné podľa cenníka Slovenskej pošty10,20 €
Vystavenie druhej upomienky - pokus o zmier + poštovné podľa cenníka Slovenskej pošty18,00 €
Vypracovanie dohody o uznaní dlhu a splátkový kalendár (hradí dlžník)96,00 €
Právne služby pri vymáhaní dlhucenník právnika
Zriadenie / výmaz / záložného práva na byt v Katastri nehnuteľností30,00 €
Spracovanie podkladov pre platobný rozkaz180,00 €
Spracovanie podkladov pre dobrovoľnú dražbu240,00 €

Technická a inžinierska činnosť

Účasť zástupcu správcu na schôdzi vlastníkov bytov a NP (nad rámec ustanovení Z. č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predp.)50,00 €
Spracovanie dokladov a zabezpečenia stavebného povolenia pre bytový dom480,00 €
Spracovanie dokladov a zabezpečenie ohlášky stavebných úprav pre dom180,00 €
Spracovanie dokladov k bankovým prísľubom pre potreby poskytnutia úveru
jednorázovo pre dom
150,00€
Spracovanie dokladov potrebných pre poskytnutie úveru Bankou na realizáciu
investičného zámeru pre dom
198,00€/byt/NP
Spracovanie dokladov a podanie žiadosti o dotáciu na MVaRRSR, ŠFRB, ...198,00€/byt/NP