Užitočné odkazy

Užitočné odkazy

Slovenský zväz výrobcov tepla
www.szvt.sk

Združenie bytového hospodárstva Slovenska
www.zbhs.sk

Všetko o teple a energii
www.oteple.sk

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
www.urso.gov.sk

Slovenská energetická agentúra
www.sea.gov.sk

Slovenský hydrometeorologický ústav
www.shmu.sk

Štátny fond rozvoja a bývania
www.sfrb.sk

Zbierka zákonov SR
www.zbierka.sk