FAQ

Otázky, ktoré sa pýtate najčastejšie

…a naše odpovede na ne

Bezpečnosť

Kamery v bytových domoch sú v dnešnej dobe bežnou súčasťou spoločných priestorov. Kamery sú inštalované v snahe ochrániť majetok, predchádzať potenciálnej trestnej činnosti a taktiež k zisteniu a usvedčeniu neštandardného chovania  osôb. Treba pamätať na to, že vstupujúca verejnosť musí byť oboznámená s umiestnením kamery tabuľkou s nápisom? Priestor je monitorovaný kamerovým systémom.

Osobné údaje získané kamerovým systémom sa nezverejňujú. Za osobný údaj sa v tomto prípade považuje záznam o fyzickej prítomnosti osoby v monitorovanom priestore. Vo veciach konania o priestupkoch a trestných činoch sa osobné údaje poskytujú Policajnému zboru, ktorý vykonáva objasňovanie, vyšetrovanie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný osobný údaj týka. Záznam nesmie byť použitý na iný účel.

O inštalácii kamerového systému rozhodujú vlastníci na schôdzi vlastníkov hlasovaním v zmysle §14 zákona 182/1993 Z.z.. Kamerový systéme by sa mal v domoch používať v súlade s platnou legislatívou. V zmysle zákona č. 122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov je taktiež nevyhnutné spracovať bezpečnostnú smernicu k prevádzke informačného systému. Obsluhu kamerového systému v dome zabezečuje určená zodpovedná osoba.

Rekonštrukcie

Prečo je rekonštrukcia bytovky výhodná?

V priemernej domácnosti sa takmer dve tretiny energie spotrebujú na vykurovanie. Cez steny pritom uniká tretina celkových tepelných strát budov. Spolu so stratami tepla cez nevyhovujúce okná je to viac ako polovica. Pri obdržaní ročného vyúčtovania za spotrebovanú energiu, sa nestačíme nad nedoplatkami čudovať. Pri šetrení energiou treba predovšetkým zabrániť jej stratám.

Komplexná rekonštrukcia prináša so sebou ekonomické, technické ale aj hygienické výhody.

Pri rozhodovaní o zatepľovaní je potrebné si uvedomiť, že obvodový plášť tvorí kompaktný, konštrukčný a funkčne previazaný celok, ktorý by mal plniť niekoľko dôležitých funkcií. Okrem funkcie zabraňovať tepelným únikom, predlžovať životnosť domu a ochraňovať stavebnú konštrukciu pred poveternostnými vplyvmi, by mal taktiež zabezpečovať tepelnú pohodu v domácnostiach a v neposlednom rade plniť estetickú funkciu. Zámerom každého vonkajšieho zatepľovania obvodových plášťov budov je vytvoriť jednoliaty tepelnoizolačný systém bez tepelných mostov. Pri kombinácii zateplenia obvodových stien s výmenou okien a pristúpením k ďalším úsporným opatreniam, ako je napr. hydraulické vyregulovanie systému ústredného kúrenia, zateplenie a rekonštrukcia strechy domu, možno dosiahnuť výrazné zníženie spotreby energie na vykurovanie a teda znížiť ekonomickú zaťaženosť každej domácnosti. Prednosti komplexnej rekonštrukcie obytného domu, rovnako ako úspory ktoré sú výsledkom takýchto opatrení sú nevyčísliteľné.

Úspora tepla

Komplexné zateplenie prináša úsporu tepla viac ako 50 % a tak prináša šetrenie finančných prostriedkov. Pri hydraulickom vyregulovaní systému ÚK, zateplení strechy a výmene okien je to až  do 60%.

Zlepšenie fyzického stavu budovy

Stavebná konštrukcia je vďaka zatepleniu chránená pred bezprostrednými nepriaznivými vplyvmi počasia, čím sa predĺži jej životnosť.

Zhodnotenie objektu

Objekt získa atraktívnejší vzhľad a zvýši sa jeho trhová hodnota.

Tepelno-akumulačné vlastnosti budovy

Výhodný cyklus chladnutia a ohrevu miestností.

Akustické vlastnosti

V dôsledku komplexného zateplenia bude tlmiť nadmerný hluk z ulice.

Hygiena

Znižuje sa riziko zrážania vodných pár na vnútornej strane obvodových stien a následnej tvorby mikroorganizmov a vzniku plesní, dochádza k skvalitneniu vnútornej pohody prostredia.

K tomuto javz, tzv. “Lienkovému efektu” dochádza pri zmene teplotných a vlhkostných pomerov, predovšetkým v prechodných obdobiach na jar a jeseň. Spôsobuje to bodový tepelný most, ktorý vytvára kotva prechodom cez tepelnú izoláciu. Tento jav možno eliminovať použitím uzatváracích diskov na báze polystyrénu, resp. Minerálnej  vlny pri kotvách, ktoré umožňujú zapustenú montáž.

Vlastníctvo bytov

Ak je vlastníkom bytu napr. otec spolu s dvoma dospelými dcérami, potrebuje otec od dcér overené splnomocnenie, alebo sa považuje jeho názor za zhodný s názorom dcér, tak ako je to v prípade manželov?

Zhodný prejav vôle sa môže použiť iba pri manželoch, ak majú bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) na byte. V liste vlastníctva je BSM vyjadrený zlomkom 1/1. V spomínanom prípade sú otec a dcéry podielovými spoluvlastníkmi bytu a v LV zlomky, napr. Otec ½ a dcéry ¼, z čoho vyplýva, že ich hlas je platný len ako celok v súlade s §14 ods. 2, Zákona 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov. To znamená, že ak je na schôdzi vlastníkov prítomný len otec a chce, aby bol hlas za tento byt platný, potrebuje overené splnomcnenie od svojich dcér. Inak je hlas za tento byt neplatný.

Likvidácia spoločenstva vlastníkov bytov (ďalej SVB) nie je jednoduchá záležitosť. S dôverou sa obráťte na našu spoločnosť, radi Vám podrobne objasníme a vysvetlíme všetky potrebné kroky, budeme maximálne nápomocní pri likvidácii tak, aby nikto nemohol spochybniť priebeh likvidácie a následný výmaz SVB.

  1. Rada zvolá zhromaždenie vlastníkov za účelom riešenia zmeny fomry správ bytového domu. Prítomní  musí byť minimálne  ⅔ vlastníkov. Hlasovať o zrušení SVB musí aspoň ⅔ vlastníkov bytov a NP v dome. Vlastníci sa uznesú na konkrétnom dátume zrušenia SVB a zároveň nadpolovičnou väčšinou rozhodnú, kto bude likvidátorom a aká odmena mu prináleží za likvidáciu SVB. Ďalej si vlastníci zvolia správcovskú spoločnosť ½ väčšinou hlasov všetkých vlastníkov.
  2. Po zdromaždení likvidátor doručí príslušnému okresnému úradu všetky potrebné dokumenty: Návrh na zrušenie SVB, originál zápisnice a prezenčnej listiny, LV domu, potvrdenie o uhradení správneho poplatku.
  3. Likvidátor v tomto kroku robí v mene SVB úkony smerujúce k samotnej likvidácii SVB. Fond prevádzky, údržby a opráv, úhrady vlastníkov za plnenia spojené s užívaním bytov môže použiť len na účely v zmysle zákona. Zostatky FPÚaO na základe rozhodnutia zhromaždenia  prevedie do 30 dní od zápisu zrušenia SVB v registri na okresnom úrade na schválenú správcovskú spoločnosť. Likvidátor zabezpečí výmaz spoločenstva z registra spoločenstiev. Taktiež oznámi všetkým veriteľom a iným orgánom, že je SVB v likvidácii, aby mohli prihlásiť voči spoločenstvu svoje pohľadávky a iné práva. Ku dňu vstupu SVB do likvidácie zostaví likvidátor Likvidačnú súvahu, ktorú je povinný zaslať každému vlastníkovi bytu a NP v dome, ktorý o to požiada.
  4. Po ukončení likvidácie je likvidátor povinný zabezpečiť účtovnú závierku, zvolať zhromaždenie vlastníkov za účelom predloženia účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie. O predložených návrhoch likvidátora sa rozhoduje na zhromaždení ⅔ väčšinou hlasov všetkých vlastníkov.
  5. Po zhromaždení likvidátor doručí príslušnému okresnému úradu: Návrh na výmaz SVB z registra spoločenstiev, zápisnicu s prezenčnou listinou so zhromaždenia, na ktorom likvidátor informoval vlastníkov o likvidácii, konečnú správu o likvidácii s účtovnou uzávierkou a potvrdenie o uhradení správneho poplatku.
  6. Následne okresný úrad vykonaná výmaz SVB a likvidátorovi písomne oznámi k akému dňu bol výmaz SVB vykonaný.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Napíšte nám