Správa budov

Poskytujeme komplexnú správu

Bytových domov, polyfunkčných domov a administratívnych budov v Trenčíne a viacerých mestách Slovenska.

Dlhoročné skúsenosti v oblasti výkonu správy a odborná spôsobilosť našich zamestnancov sú garanciou vysokej úrovne nami poskytovaných služieb.

Naša spoločnosť Vám podľa Vašich individuálnych požiadaviek zabezpečí výkon správy na základe zmluvy na vysokej profesionálnej úrovni, vypracuje široké spektrum analýz, najmä v oblasti cien tepelnej energie pre potreby preukazovania opodstatnenosti jednotlivých druhov nákladových položiek a návrhov riešení v oblasti racionalizácie a znižovania energetickej náročnosti jednotlivých obytných domov a bytov.

Správa bytových domov

Technická správa nehnuteľností
 • dodávka všetkých druhov energií (tepla, el. energie, vody, TÚV …) a ich meranie;
 • odvádzanie odpadových vôd a vody z povrchového odtoku;
 • osvetlenie spoločných častí a zariadení domu;
 • odvoz, likvidáciu a triedenie odpadu;
 • deratizácia a dezinsekcia;
 • prevádzka kotolne, STA a výťahu;
 • vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok  vyhradených technických zariadení (ďal. VTZ), hasiacich zariadení a prístrojov;
 • vedenie prevádzkových denníkov VTZ;
 • údržba a opravy spoločných častí a zariadení domu a pozemku
 • zabezpečenie 24-hodinovej havarijnej služby;
 • ďalšie plnenia, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.
Správa kotolní
 • zabezpečenie plynulej dodávky tepla a TÚV
 • rozúčtovanie nákladov na výrobu a dodávku tepla a TÚV
 • zabezpečenie prevádzky, opráv a údržby kotolne
 • zabezpečenie komplexnej evidencie prevádzky kotolne, výkazov a nahlasovanie povinných údajov v zmysle platnej legislatívy
 • vypracovanie plánu revízií vyhradených technických zariadení kotolne, zabezpečenie vykonania pravidelných odborných prehliadok  a následné odstránenie zistených nedostatkov, príp. závad
 • zabezpečenie 24-hodinovej havarijnej služby
Odborné prehliadky, revízie a skúšky spoločných zariadení
 • Rozvody elektroinštalácie – raz za 5 rokov, v mokrom prostredí (napr. práčovne) raz ročne
 • Sústava bleskozvodov – raz za 5 rokov, prípadne každé 3 roky – podľa typu bleskozvodu a veľkosti budovy
 • Plynové rozvody – raz za 3 roky. Kontrola rozvodu plynu od hlavného prívodu po stúpačku sa vykonáva raz ročne
 • Plynové zariadenia – posúdenie technického stavu zariadenia – zariadenie v prevádzke musí zodpovedať požiadavkám požiarnej ochrany a požiadavkám bezpečnosti práce.  Kontrola sa vykonáva raz za rok.
 • Požiarna ochrana – kontrola funkčnosti hasiacich prístrojov a hydrantov, úplnosť ich vybavenia a tlaková skúška hydrantov sa vykonáva raz ročne.
 • Výťahy
 • odborné prehliadky raz za 3 mesiace
 • odborné záťažové skúšky raz za 3 roky
 • úradné skúšky raz za 6 rokov
 • Komíny – kontrola ich stavu, spôsobilosti a ich čistenie sa vykonáva každý rok, v niektorých prípadoch 2x ročne
 • Meradlá spotreby studenej vody – opakované overovania a repasácia raz za 6 rokov
 • Meradlá spotreby teplej vody – opakované overovania a repasácia raz za 4 roky
 • Meradlá spotreby tepla – opakované overenia raz za 4 roky
Právne služby
 • evidencia a vymáhanie pohľadávok vlastníkov;
 • vypracovávanie splátkových kalendárov
 • dozor nad užívaním nehnutneľnosti v súlade s právnymi predmismi;
 • právne zastúpenie vlastníkov v súdnych sporoch (toto musím preveriť)
 • uzatváranie zmlúv
 • zabezpečovanie podkladov majetkoprávneho charakteru pre potreby vysporiadania záväzkov zo strany dlžníka
 • uskutočňovanie rokovaní s cieľom predchádzať súdnym sporom
Poradenstvo v oblasti správy domov
 • Zmena formy správy bytového domu
 • Zmluvy o výkone správy bytového domu
 • Práva, povinnosti a zodpovednosti Správcu bytového domu
 • Výpoveď zmluvy o výkone správy
 • Zánik zmluvy o výkone správy
 • Práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • Schôdza vlastníkov (zvolanie, oznámenie, uznášaniaschopnosť)
 • Hlasovanie – rozhodovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch
 • Písomné hlasovanie v bytových domoch
 • Povinnosti a právomoci Spoločenstva vlastníkov
 • Mandátne zmluvy uzatvárané Spoločenstvom v rozsahu svojej činnosti
 • Zásady spracúvania osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č. 182/1993 Z. z.
 • Kataster nehnuteľností – katastrálny portál
Energetika
 • zabezpečovanie správy a prevádzkovanie tepelných zariadení slúžiacich na výrobu a rozvod tepla pre potreby ÚK a prípravu TÚV v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o energetike, vyhl. MPSVaR SR č. 718/2002 Z. z., vyhlášky č. 15/1999 Z.z. a vyhl. č..630/2005 Z.z.
 • spracovanie energetických koncepcií miest a obcí
 • spracovanie energetických auditov
 • spracovanie ročného odberového diagramu dodávky tepla v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z.
 • posudzovanie kvality dodávanej teplej úžitkovej vody podľa skutočne nameraných teplôt certifikovaným prístrojom TESTO v zmysle Vyhl. č. 15/1999 Z. z
 • inžiniering, poradenstvo, štúdie, projekcie
 • zabezpečovanie servisných služieb na energetických zariadeniach
 • technická pomoc, odborné posúdenia stavu zariadenia, zistenie príčin porúch
 • diagnostika, určenie životnosti zariadení, návrh technických riešení opráv, skúšky kotlov, tlakových nádob, prevádzkové a špeciálne merania, školenia obsluhujúceho personálu
 • bežná údržba a opravy
 • štandardné a generálne opravy
 •  rekonštrukcie a inovácie
 • dodávky náhradných dielov
 • montážne a demontážne práce, merače tepla a vody
 • výstavba na kľúč – energetických celkov, kotolní, rozvodov, …
Iné služby
 • Organizovanie výberových konaní za účasti vlastníkov
 • Výkon stavebného dozoru
 • Zabezpečujeme spracovanie projektovej dokumentácie
 • Reprografické  služby

Správa polyfunkčných a administratívnych budov

Pri výkone správy polyfunkčných budov, teda budov obshujúcich administratívne, resp. Obchodné priestory a byty sa používa zmluvný vzťah, ktorý sa opiera o Zákom 182/93. Na základe zmluvy o výkone správy správca k administratívnym, resp. obchodným priestorom pristupuje ako k nebytovým priestorom, ktorých vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti, ako vlastníci bytov nachádzajúcich sa v dome.

Napriek tomu, že výkon správy administratívnych budov je veľmi príbuzný správe bytových, resp. polyfunkčných budov, pretože sa v nich spravidla nachádzajú obdobné technológie, nie je možné takýto vzťah upraviť zmluvou o výkone správy. Na tento účel sa uzatvára zmluva o dielo, zmluva o poskytovaní služieb, alebo mandátna zmluva. Správca musí zabezpečiť činnosti vyplývajúce z uzavretej zmluvy, ako sú revízie a prehliadky vyhradených technických zariadení, nachádzajúcich sa v budove, ale aj iné, ako je nep. zimná údržba, upratovanie spoločných priestorov, prípade záhradnícke práce.

Máte záujem?

Kontaktujte nás