O nás

Spravujeme bytové domy

Máme profesionálny prístup a bohaté skúsenosti v obore

Spoločnosť KOMBYT-IZOLÁCIE, s.r.o. je nástupnická spoločnosť spoločnosti KOM-BYT, s.r.o. Trenčín, ktorá vznikla v roku 2002. Počas dvoch dekád nášho pôsobenia v oblasti správy nehnuteľností nadobudla naša spoločnosť dokonalú znalosť problematiky, na základe čoho môžeme našim klientom poskytovať širokú škálu služieb na vysokej profesionálnej úrovni. Práve na kvalitu poskytovaných služieb a na dlhodobý rozvoj kladieme veľký dôraz.

Naše skúsenosti nás stavajú do pozície spoľahlivého partnera pre plnohodnotný a dlhodobý obchodný vzťah, pomohli nám expandovať a tak aktuálne môžeme naše služby poskytovať vlastníkom bytových domov v Trenčíne, Bratislave, Dubnici nad Váhom, Trenčianskych Stankovciach, Dudinciach…

Uľahčíme vám život

 • zhodnotíme Vaše úspory a spoločným úsilím eliminujeme náklady spojené s užívaním bytov;
 • spracujeme podklady potrebné ku kladnému vybaveniu úveru;
 • v banke zabezpečíme úverovú linku a najvýhodnejšie úverové podmienky, pričom vlastníci bytov ručia Fondom prevádzky, údržby a opráv, NIE vlastným bytom. Samotný byt nie je zaťažený úverom a vlastník môže počas čerpania a splácania úveru, byt predať alebo darovať, …;
 • odborne Vám poradíme  pri výbere dodávateľa zateplovacieho systému;

Obráťte sa na nás, radi vám bezplatne poradíme a spoločne nájdeme najvhodnejšie riešenie: kontaktujte nás.

Rokmi preverená kvalita služieb

Podľa individuálnych požiadaviek klientov spracovávame široké spektrum analýz, najmä v oblasti cien tepelnej energie, pre potreby preukazovania opodstatnenosti jednotlivých druhov nákladových položiek a poskytujeme návrhy riešení v oblasti racionalizácie a znižovania energetickej náročnosti jednotlivých bytových domov, odborné poradenstvo v snahe pomôcť klientom správne sa orientovať v možnostiach zabezpečenia rekonštrukcie, zateplenia a v konečnom dôsledku, zverený majetok nielen spravovať, ale aj zveľaďovať k ich spokojnosti. Neprekvapia nás ani nezvyčajné požiadavky, ktoré sa vždy snažíme vyriešiť k maximálnej spokojnosti klientov.

Naše skúsenosti nám dávajú schopnosť prísnej selekcie, aby sme spoločne s našimi klientmi našli optimálne uspokojenie ich požiadaviek.

Správa bytových domov

 • dodávka všetkých druhov energií (tepla, el. energie, vody, TÚV …) a ich meranie;
 • odvádzanie odpadových vôd a vody z povrchového odtoku;
 • osvetlenie spoločných častí a zariadení domu;
 • odvoz, likvidácia a triedenie odpadu;
 • deratizácia a dezinsekcia;
 • prevádzka kotolne, STA a výťahu;
 • výkon odborných prehliadok a odborných skúšok  vyhradených technických zariadení (ďal. VTZ), hasiacich  zariadení a prístrojov;
 • vedenie prevádzkových denníkov VTZ;
 • údržba a opravy spoločných častí a zariadení domu a pozemku;
 • ďalšie plnenia, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.

Ekonomické služby

 • založenie a vedenie účtu obytného domu v banke;
 • evidenciu príjmov a výdavkov v zmysle uzatvorenej zmluvy;
 • výkon kontroly faktúr za dodané a odobrané druhy energií, tovarov a služieb;
 • spracovanie rozpočtu fondu prevádzky, údržby a opráv (ďal. FPÚaO);
 • sledovanie tvorby a čerpania prostriedkov z FPÚaO;
 • spracovanie evidenčných listov zálohových platieb za plnenia súvisiace s užívaním bytu;
 • vykonanie vyúčtovania nákladov a služieb spojených s užívaním bytov;
 • úkony súvisiace s evidenciou pohľadávok spojených s užívaním bytov a ich súdnym a exekučným vymáhaním;

Služby

 • výkon správy na základe zmluvy na vysokej profesionálnej úrovni;
 • spracovanie širokého spektra analýz, najmä v oblasti cien tepelnej energie pre potreby preukazovania opodstatnenosti jednotlivých druhov nákladových položiek;
 • spracovanie návrhov riešení v oblasti racionalizácie a znižovania energetickej náročnosti jednotlivých obytných domov a bytov;
 • komplexná realizácia zateplenia resp. rekonštrukcie obytného domu.

Zaujíma vás viac?

Napíšte nám